Thursday, 28 October 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมระหว่างหมู่ 6 ถึง หมู่ 1 บริเวณ หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมระหว่างหมู่ 6 ถึง หมู่ 1 บริเวณ หมู่ 6 บ้านหาร้องเรือตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (edding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 515,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย