Friday, 12 August 2022

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ทา หมู่ ๑ บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ทา หมู่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๐,๖๘๖.๖๑ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยแปดสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ