Thursday, 30 June 2022

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนายอนุวัฒน์ เต้นเส้า หมู่ที่ ๕ บ้านตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนายอนุวัฒน์ เต้นเส้า หมู่ที่ ๕ บ้านตาเห็น ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๘๐๐,๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ