Wednesday, 20 October 2021

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (2564-2566)

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี พ.ศ.2561-2563

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (2561-2563)