Thursday, 28 October 2021

นำรถกระเช้าออกปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการซ่อมเสียงตามสายของหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลทาสบเส้า นำรถกระเช้าออกปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการซ่อมเสียงตามสายของหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน