Monday, 18 October 2021

นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กในอุปการะต่อไป