Thursday, 30 June 2022

นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูและเด็กนักเรียนที่ต้องกักตัวในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย(Community Quarantine : CQ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมสาธารณสุขอำเภอแม่ทาและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมให้แนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับครูและเด็กนักเรียนที่ต้องกักตัวในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย(Community Quarantine : CQ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า