Monday, 18 October 2021

ทำไม❓ต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง

กระบวนการที่ขาดไม่ได้เลยในระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง ความสำคัญของการเลือกตั้งต่อระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยเหตุผลเบื้องต้น 5 ประการ ดังนี้

  1. เป็นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
  2. เป็นกระบวนการเปลี่ยนอำนาจการปกครองที่ทันสมัยและสันติ
  3. เป็นกระบวนการป้องกันรัฐประหาร
  4. เป็นกระบวนการป้องกันการผูกขาดอำนาจ
  5. เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตย

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง