Wednesday, 28 September 2022

ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า (ศพ.อส.)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า (ศพ.อส.) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ และในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้ารวมถึงท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว