Monday, 18 October 2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก โดยเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ฯลฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก โดยเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (Local Education Center information system : LEC)