Tuesday, 27 September 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป