Wednesday, 28 September 2022

ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส วัดทาศาลา โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส)

วันที่ 9 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยกองการศึกษาฯ เข้ารับการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส วัดทาศาลา โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส) ณ วัดทาศาลา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน