Thursday, 28 October 2021

ติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ (รายละ 2,000 บาท/เดือน) ในพื้นที่หมู่ 1,3,6,7,8

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ (รายละ 2,000 บาท/เดือน) ในพื้นที่หมู่ 1,3,6,7,8 รวมจำนวน 7 ราย เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมเด็กครั้งที่ 1/2564