Monday, 18 October 2021

ตักบาตรเทโวโรหณะ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดให้มีงานตักบาตรเทโวโรหณะขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการตักบาตรขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 บริเวณลานสมเด็จพระพุทธามหาชัย และได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้