Thursday, 30 June 2022

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักกันตัว และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หมู่ 3,หมู่ 9

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักกันตัว และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน