Thursday, 28 October 2021

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้านำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในชุมชน รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 จากคณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายจ้างงานคนพิการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า