Thursday, 28 October 2021

ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจำหน่ายสุราและใช้สถานที่เพื่อบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจำหน่ายสุราและใช้สถานที่เพื่อบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่