Monday, 18 October 2021

ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62 เวลา 09.30 – 16.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้านำโดย ท่านสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ). หมู่5 บ้านจำตาเหินจำนวน 10 ราย, หมู่6 บ้านร้องเรือ จำนวน 4 ราย, หมู่ 13 บ้านดง จำนวน 3 ราย และ หมู่ 7 บ้านดอยสารภี จำนวน 2 ราย เพื่อนำข้อมูลเช้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 2,000 บาท