Thursday, 30 June 2022

ตรวจหาเชื้อเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Atigen Test Kit (ATK) ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด ดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Atigen Test Kit (ATK) ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 72 ราย ผลไม่พบเชื้อทั้ง 72 ราย