Thursday, 30 June 2022

📌ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน ประชาสัมพันธ์ “การตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/