Thursday, 30 June 2022

ตรวจพิจารณาคุณสมบัติและโครงสร้างของสถานประกอบกิจการฯ ร้านคาราโอเกะในพื้นที่

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำอำเภอแม่ทา ตรวจพิจารณาคุณสมบัติและโครงสร้างของสถานประกอบกิจการฯ ร้านคาราโอเกะในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของทรางราชการโดยเคร่งครัด