Wednesday, 28 September 2022

ตรวจผลเสริมพลังและประเมินมาตรฐานร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมาย นายพิษณุ โภคาพานิชเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด เพื่อตรวจผลเสริมพลังและประเมินมาตรฐานร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) การดำเนินงานตามตัวชี้วัดจังหวัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565