Wednesday, 28 September 2022

ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจหลังเดินทางกลับมาทำงานในวันแรกอย่างปลอดภัย หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา