Tuesday, 27 September 2022

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณวัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณวัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า