Monday, 18 October 2021

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมวดทางหลวงแม่ทา ตลาดบุญเลิศ และบ้านผู้ป่วย

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า หมวดทางหลวงแม่ทา ตลาดบุญเลิศ และบ้านผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)