Tuesday, 27 September 2022

ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ ณ บริเวณหมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ ณ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเสา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 2 จุด