Wednesday, 20 October 2021

ช่อมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลทาสบเส้า

30 Oct 2019
573

เทศบาลทาสบเส้า เป็นห่วงในความปลอดภัยของประชาชน ที่สัญจรไปมาในหมู่บ้าน จึงได้ออกซ่อมแซม ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามถนนในหมู่บ้าน