Monday, 18 October 2021

จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำผู้สูงอายุจากหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 40 คน