Monday, 18 October 2021

จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ

12 Jul 2021
29

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลทาสบเส้าและเทศบาลตำบลทาสบชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการต้นทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้นำไปปรับใช้ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรม