Tuesday, 27 September 2022

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการช่วยการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน(วันแรก)

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดฝึกอบรมให้ความรู้การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการช่วยการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน(วันแรก) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อยู่เวรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการช่วยการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรม และนายอุเทน เลาสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่ทา พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว