Monday, 18 October 2021

จัดงานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา ส่วนราชการในอำเภอแม่ทา ครัทธาบ้านดอนชัย ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย พระพุทธรูปบางห้ามสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดดอนชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยจัดให้มีรถนำน้ำทิพย์จากบ่อน้ำทิพย์ ดอยขะม้อ ซึ่งชาวตำบลทาสบเส้า โดยนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้ร่วมแรงร่วมใจ เดินขึ้นดอยขะม้อเพื่อนำน้ำทิพย์ จากบ่อน้ำทิพย์ เพื่อนำมาสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัยโดยเฉพาะ และมีขบวนข้าวตอกดอกไม้ พร้อมทั้งขบวนของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมขบวนแห่น้ำทิพย์สรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัยขึ้นดอยพระพุทธามหาชัยในครี้งนี้อย่างคับคั่ง พิธีอัญเชิญเครื่องสักการะหัววัดหมู่บ้าน ทุกวัดในอำเภอแม่ทา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของวัดต่างๆ มีการฟ้อนไหว้สาสมเด็จพระพุทธามหาชัย จากนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลทาสบเส้า หลังจากพิธีสงฆ์เสร็จแล้ว ประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป ด้วย