Tuesday, 27 September 2022

จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 20 ม.ค.2564 เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 โดยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๕๐ คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ บริเวณลานออกกำลังกายศาลาร่มสัก หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดให้มีการวัดไข้และแจกถุงมือพลาสติกเพื่อป้องกันเชื้อโรค แก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านอื่นๆ  เช่น  ความมีวินัยในตนเอง   การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ   การตรงต่อเวลา    การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น