Tuesday, 27 September 2022

จัดกิจกรรมจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความมีวินัยในตนเอง การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น