Monday, 18 October 2021

จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและลักษณะนิสัย ให้เหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็ก โดยได้รับเกียรติจากนางรัชนี สมบุตร ประธานสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดงานสามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า