Thursday, 30 June 2022

จัดการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัย และความโปร่งใส่ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัย และความโปร่งใส่ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรมและได้เชิญ รศ. ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพมนุษย์ wuttipong academy เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เข้าร่วมการอบรมด้วย