Monday, 18 October 2021

จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม และเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี

วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงเบญญทิพย์ ปินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองซิว ซึ่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  เด็กหญิงเบญญทิพย์ ปินันท์ เก็บเงินได้จำนวน 30,000 บาท ของคุณตาสว่าง ราชสัก ได้ที่ริมรั้วโรงเรียนแล้วนำส่งครูเวรประจำวัน เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งคุณตาเจ้าของเงินได้มอบรางวัลแก่เด็ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังในในการทำความดี แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมควรได้รับการยกย่อง

ข้อมูลจาก https://www.chiangmainews.co.th/

งานประชาสัมพันธ์