Monday, 18 October 2021

จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม


วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายนิติกร โกงแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอยคำ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เด็กชายนิติกร โกงแก้ว เก็บเงินได้จำนวน 10,000 บาท ของนายจิรศักดิ์ แสงมณี ได้ที่ร้านขายของในหมู่บ้าน พบกระเป๋าเงินตกบนพื้น จึงนำส่งให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งนายจิรศักดิ์ แสงมณี เจ้าของเงินได้ชื่นชมตัวเด็กในการทำความดี แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ต่อไป

ข้อมูลจาก Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน https://www.facebook.com/PRLAMPHUN