Monday, 18 October 2021

จังหวัดลำพูนมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข การประกวดเรื่องเล่า การประกวด องค์กร อสม.สร้างสุขภาพต้นแบบ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัดประจำปี 2563

                นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข การประกวดเรื่องเล่า การประกวด องค์กร อสม.สร้างสุขภาพต้นแบบ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 และได้ส่งเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม การประกวดเรื่องเล่า การประกวด องค์กร อสม.สร้างสุขภาพต้นแบบ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพประจำปี 2563 ประกอบด้วย

                 1.รางวัล สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุขและเรื่องเล่าดีเด่น ระดับจังหวัด  ได้แก่ นายสุธิต คุณประดิษฐ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลลำพูน  รับโล่รางวัล คนดีศรีสาธารณสุขดีเด่น ประเภทข้าราชการ,นายบุญธรรม ชมภูเทพา ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลลี้  รับโล่รางวัล คนดีศรีสาธารณสุขดีเด่น ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,นางรุ่งนภา ศรีหาตา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลลี้  รับโล่รางวัล เรื่องเล่าดีเด่น ในประเด็น “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

                2.รางวัลองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอป่าซาง รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด

                3.รางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโฮ่ง ตำบลลี้ อำเภอลี้ รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด  

                4.รางวัลตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ ประจำปี2563 ได้แก่ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพ และชนะเลิศระดับจังหวัด

                5.รางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มี 2 รางวัลประกอบด้วย บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2563,บ้านไร่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบล ป่าซาง อำเภอป่าซาง

รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2564

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลคุณธรรม https://www.zrolsoft.com/lpnhethics/index.php