Monday, 18 October 2021

งานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางสาววารินทร์  นำภา  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ด้วยการร่วมกันต่อภาพแผนที่จังหวัดลำพูนให้โปร่งใส “ท้องถิ่นลำพูนปลอดทุจริต” เพื่อแสดงพลังขับเคลื่อนเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น