Monday, 18 October 2021

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานพุทธามหาชัย หมู่ที่ ๘ บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับเกียรติจากท่านโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๑
การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จำลองรูปขบวนเทวดาและนางฟ้าลงจากสวรรค์ ขบวนพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๖๐ รูป ผีเปรต ๕ ตน เดินลงจากบันไดนาค วัดทาดอนชัย เพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน และขบวนผีเปรตขอรับส่วนบุญตามความเชื่อ การสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะครั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้รำลึกถึงพระพุทธจริยวัตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงประทับจำพรรษาอยู่ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อโปรดพุทธมารดา เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี หลังวันออกพรรษา ๑ วัน