Thursday, 30 June 2022

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทาประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุให้กับตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทาประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุให้กับตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า