วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ข้อมูลผู้บริหาร

1.ผู้บริหารของหน่วยงาน

นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 085-6950784 หรือ 053-976018 ต่อ13

Email : thasobsao@gmail.com

2. หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน

2.1 ปลัดเทศบาลตำบล

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 13

2.2 ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 20

2.3 ผู้อำนวยการกองคลัง

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 24

2.4 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 18