Wednesday, 20 October 2021

ข้อมูลผู้บริหาร

1.ผู้บริหารของหน่วยงาน

นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 083-2012883, 085-6950784 หรือ 053-976018 ต่อ 15

Email : thasobsao@gmail.com

นายยงยุทธ ทากิจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 081-7968702 หรือ 053-976018 ต่อ15

Email : thasobsao@gmail.com

นายไพบูลย์ คำเอี่ยม

รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 081-2895693 หรือ 053-976018 ต่อ15

Email : thasobsao@gmail.com

นายพิษณุ โภคาพานิช

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 083-9485422 หรือ 053-976018 ต่อ15

Email : thasobsao@gmail.com

นายจันทร์แก้ว สุรินโส

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 098-7689160 หรือ 053-976018 ต่อ15

Email : thasobsao@gmail.com

2. หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน

2.1 ปลัดเทศบาลตำบล

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 13

2.2 ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 20

2.3 ผู้อำนวยการกองคลัง

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 24

2.4 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-976018 ต่อ 18