Monday, 18 October 2021

ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ

17 Sep 2019
119

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2557

คำสั่งเทศบาลตำบลทาสบเส้า ที่ 401/2563 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

คำสั่งเทศบาลตำบลทาสบเส้า ที่ 11/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลทาสบเส้า ที่ 73/2562 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและกลยุทธการบริหารงานบุคคล