Thursday, 30 June 2022

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้