Thursday, 30 June 2022

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคได้ จึงได้แจ้งขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์์ นั้น

       เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 จำนวน 3 ฉบับ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 จำนวน 3 ฉบับ รวมจำนวน 6 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็น

        ทั้งนี้ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างรอบคอบ รอบด้าน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

รายชื่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ

รายชื่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประชาชนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เว็บไซต์ www.dnp.go.th ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=20299