Thursday, 30 June 2022

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม. 6 ,ม.13 บริเวณ ม.6 บ้านร้องเรือ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อม ม. 6 ,ม.13 บริเวณ ม.6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)