Thursday, 30 June 2022

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเดิม) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)