Thursday, 28 October 2021

ขอประชาสัมพันธ์ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อมหมู่ 6 หมู่ 13 บริเวณ หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสำเร็จรูปทางเชื่อมหมู่ 6 หมู่ 13 บริเวณ หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในรับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)