Thursday, 30 June 2022

ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านดง

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านดง บริเวณห้วยช้างตาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน