Thursday, 30 June 2022

ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณข้างบ้าน นายอนุวัฒน์ เต้นเส้า หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณข้างบ้าน นายอนุวัฒน์ เต้นเส้า หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน